Овча солена кожа

  • PDF

Овчата солена кожа се користи за напа во во чевларската индустрија и при изработката на кожна конфекција и галантерија. Просечна големина 0,80 m2