Сурова непарена овча волна 25/32 mic

  • PDF

Суровата овча волна е со висок квалитет, пакувана во бали од 360кг, 95% е бела, 5% е црна, должината на влакното е 7-10 см и просечната финоќа е 30 микрона. Годишната продукција е 1000Т сирова непрана овча волна.